Các ứng dụng hỗ trợ xử lý nghiệp vụ

Song song với việc quản lý quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ công, hệ thống cung cấp các ứng dụng chuyên ngành tương ứng với từng lĩnh vực, như:

  • Ứng dụng quản lý Hộ tịch
  • Ứng dụng quản lý Đăng ký kinh doanh
  • Ứng dụng quản lý Cấp phép xây dựng
  • Ứng dụng quản lý Cấp quyền sử dụng đất
  • Ứng dụng quản lý Y tế

Các ứng dụng Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ hỗ trợ cán bộ từng bước trong quá trình xử lý hồ sơ (như tạo các dự thảo, in các kết quả đầu ra theo phôi mẫu, ..) và quản lý dữ liệu chuyên ngành của lĩnh vực tương ứng

Cơ sở dữ liệu lõi và các CSDL chuyên ngành

  • Tạo lập các CSDL lõi (dân cư, doanh nghiệp, cán bộ, …) chia sẻ, dùng chung đồng nhất trên toàn hệ thống
  • Tích hợp với CSDL dùng chung Quốc gia
  • Hình thành các CSDL theo chuyên ngành trên nền tảng các CSDL lõi
  • Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, các CSDL được tự động cập nhật theo thời gian thực (“dữ liệu sống”).