Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

  • Xây dựng các lớp GIS nền, GIS chuyên ngành đồng nhất, phân cấp chia sẻ trên toàn địa bàn.
  • CSDL GIS được các ứng dụng hỗ trợ xử lý nghiệp vụ sử dụng và cập nhật thông qua các nghiệp vụ chuyên ngành (ví dụ: cấp phép xây dựng, cấp GCNQSD đất, quản lý mạng lưới điện, quản lý mạng lưới thoát nước, …)