Một cửa điện tử liên thông

Hệ thống cung cấp các nhóm chức năng/tiện ích giúp cán bộ quản lý quá trình tiếp nhận - luân chuyển - xử lý hồ sơ dịch vụ công, các công cụ theo dõi và lập các báo cáo, thống kê cho các cấp lãnh đạo.

Một cửa điện tử liên thông giúp quản lý xuyên suốt quá trình xử lý hồ sơ, bao gồm các bước:

- Tiếp nhận hồ sơ

- Luân chuyển xử lý hồ sơ

- Phê duyệt

- Trả kết quả